Gizlilik & KVKK Aydınlatma Metni

GİZLİLİK, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE ÇEREZ (COOKIE) POLİTİKASI

 

İşbu Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez (Cookie) Politikası metni, BAĞIMSIZ HABER İNTERNET SİTESİ’ne ait olup içerik sağlayıcısı ve veri sorumlusu olduğumuz www.trbagimsizhaber.com URL adresli internet sitemiz (bundan sonra “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) ve sair yollar üzerinden hangi kişisel verilerin ne şekilde toplandığı, işlendiği, kullanıldığı, kimlerle paylaşılabileceği, İnternet Sitemizi ziyaret eden, kullanan, üye olan, erişen, yorum, bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf gibi içerik gönderen kişi, kurum ve kuruluşların (bundan sonra “Kullanıcı/Üye” olarak anılacaktır) sahip oldukları hakları, bunları nasıl ve ne şekilde kullanabilecekleri ve çerezler hakkında bilgi vermek/aydınlatmak için hazırlanmıştır.

İnternet Sitemizi ziyaret eden, Kullanıcı/Üye işbu Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez (Cookie) Politikası’nda yer alan tüm şartları kabul etmiş bulunmaktadır.
Şirketin, işbu Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez (Cookie) Politikası’nda yapacağı değişiklikler ve güncellemeler İnternet Sitemizde yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış olur. Bu nedenle, İnternet Sitesi’ni kullanmak, İnternet Sitesi’nden yararlanmak ve İnternet Sitesi’ne erişim sağlamak için lütfen aşağıda yer alan koşulları okuyunuz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI
  1.1. İnternet Sitemizi sadece görüntülemek ve ziyaret etmek için Kullanıcının/Üyenin kişisel verilerini paylaşması gerekmemektedir. Ancak, Kullanıcı/Üye, İnternet Sitemizin sunduğu özellikler ve hizmetlerden herhangi birine dâhil olmak, yararlanmak veya bunları kullanmak isterse, bu durumda kendisinden çeşitli kişisel ve/veya demografik veriler sağlanması talep edilebilecektir.
  1.2. İşbu Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez (Cookie) Politikası’nda kullanılan “kişisel veriler” kavramı; ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, yaş, cinsiyet ve Kullanıcının/Üyenin sosyal medya hesaplarıyla bağlanması durumunda mezkûr hesaplar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler dâhil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Kullanıcıyı/Üyeyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik verileri ifade etmektedir. 
  1.3. Kullanıcının/Üyenin, Şirket’e ulaştırdığı kişisel veriler, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde işlenecek olup, hiçbir durumda ifade edilen amacın dışında kullanılmayacaktır. Kullanıcıya/Üyeye ait kişisel veriler; Şirket tarafından daha iyi hizmet sağlamak, Kullanıcının/Üyenin sorularını cevaplamak, karşılaştığı problemleri daha hızlı çözmek ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak, gerektiğinde temasa geçmek, elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak, verilen hizmetlerin devamını ve iyileştirilmesini sağlamak, ihtiyaç duyulduğunda geçmişe yönelik bilgilere yeniden ulaşmak, Kullanıcının/Üyenin ilgi alanlarını tanımlayarak toplanan veriler ile iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi çalışmaları devam ettirmek ve geliştirmek, Kullanıcının/Üyenin mevcut sosyal ağ hesapları ile siteye daha kolay erişimini sağlamak, mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, istatistiki çalışmalar ve pazar araştırması yapmak, veritabanı oluşturmak gibi amaçlarla işlenebilmektedir.         
  1.4. Kullanıcıya/Üyeye ait kişisel veriler ile ziyaret, trafik bilgileri ve Internet Protokol adresi; her türlü mevzuat karşısındaki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi gibi durumlarda yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğümüzün mevcut olduğu durumlarda) yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde, ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır. 
  1.5. Kullanıcıya/Üyeye ait kişisel veriler; Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; iletişim ve tüketici şikâyet formları, sosyal ağlar, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları, bültenler dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzeri araçlarla, sözlü, yazılı, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ya da elektronik olarak toplanabilecektir.
  1.6. Kullanıcı/Üye tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması Kullanıcının/Üyenin sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verildiği durumlarda Şirket’in hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi, bu nedenle ortaya çıkan zararı tazmin yükümlülüğü tamamen Kullanıcıya/Üyeye ait olacaktır.
 2. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
  Kullanıcıya/Üyeye ait kişisel veriler, yukarıda sıralanan amaçlar dâhilinde, yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Şirket’in doğrudan ve/veya dolaylı olarak hissedarı olduğu tüm iştirakleri ve bağlı şirketleri ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımıza, iş bağlantılarımıza, ifa yardımcılarımıza ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlara ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içinde ve/veya yurt dışına aktarılabilecektir. Kullanıcı/Üye, kişisel verilerinin yukarıda belirtilen şekilde aktarılmasına onay verdiğini kabul ve beyan etmektedir.
 3. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
  3.1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat kapsamında Kullanıcı/Üye;
  a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,   
  b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,       
  c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,   
  f) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
  3.2. Kullanıcı/Üye, bu haklarını; ıslak imzasını taşıyan bir dilekçeyi, adres bölümünde bulunan sitenin adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla göndererek veya bagimsizhbr@gmail.com adresine göndereceği e-posta ile Şirket’ten talep edebilir. Kullanıcının/Üyenin talebi en kısa sürede değerlendirilerek gereği yapılacaktır.
  Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem duyurulması halinde, bu hak belirlenen yeni yönteme uygun olarak da kullanılabilir. Kullanıcının/Üyenin yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için yapacağı başvuruda; talebinin açık, net ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması, eğer temsilcisi tarafından başvuruda bulunulacak ise bu durumda temsil yetkisinin belgelendirilmesi, başvuran Kullanıcının/Üyenin, kimlik ve adres ve iletişim bilgilerine yer verilmesi ve başvuruya Kullanıcının/Üyenin kimliğini ortaya koyan belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
 4. SOSYAL MEDYA EKLENTİLERİNİN KULLANIMI   
  4.1. İnternet Sitemizde Kullanıcının/Üyenin, internet sayfalarını paylaşabilmesi için sosyal medya tuşları kullanılmaktadır. İnternet Sitemizde bu gibi eklentileri içeren bir sayfa Kullanıcı/Üye tarafından ziyaret edildiğinde başlangıçta sosyal medya tuşlarından birine Kullanıcı/Üye tarafından tıklanmadığı sürece eklentiler etkili hale gelmezler. Kullanıcı/Üye, eklentileri etkili hale getirerek, ilgili sosyal medya uygulamaları ile bağlantı kurmuş olur ve eğer söz konusu sosyal medya sitelerinde Kullanıcının/Üyenin oturumu açıksa, bu ziyareti ilgili sosyal medya siteleri tarafından Kullanıcının/Üyenin hesabı ile ilişkilendirilebilir ve Kullanıcının/Üyenin bilgileri söz konusu sosyal medya siteleri tarafından kaydedilebilir. Kullanıcı/Üye, sosyal medya sitelerinde sahip olduğu hesabı ile İnternet Sitemize gerçekleştirdiği ziyareti arasında bağlantı kurulmasını engellemek için, erişiminden önce ilgili sosyal medya hesaplarında oturumunu kapatması gerekmektedir.
  4.2. Sosyal medya siteleri ve diğer üçüncü taraf internet siteleri kontrolümüz dışında olup, işbu Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez (Cookie) Politikası kapsamında değildir. Söz konusu sosyal medya sitelerinin ve diğer internet sitelerinin faaliyetleri, gizlilik politikaları veya gizlilik uyum seviyeleri hususunda hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Bu sebeple, söz konusu internet sitelerinin kullanım koşullarının ve gizlilik politikalarının Kullanıcı/Üye tarafından incelenmesi gerekmektedir.
 5. ÇEREZ (COOKIE) KULLANIMI        
  5.1. İnternet Sitemizde, sitemizin kullanımını kolaylaştırmak ve özelleştirmek amacıyla çerezler kullanmaktayız. Çerezler, Kullanıcının/Üyenin tarayıcısı tarafından bilgisayarının sabit sürücüsüne yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Kullanıcı/Üye, İnternet Sitemizi her ziyaret ettiğinde, Kullanıcının/Üyenin internet tarayıcısı, çerezleri İnternet Sitemize gönderir; böylece İnternet Sitemiz Kullanıcıyı/Üyeyi tanır ve Kullanıcı/Üye tercihleri gibi bilgilerini hatırlar. İnternet Sitemiz, Kullanıcı/Üye hakkındaki bilgileri çerez kullanarak elde edebilir. Bu çerezler İnternet Sitemize giriş yapan Kullanıcı/Üye hakkında kişiyi tanımlamada kullanılabilecek bilgileri içerebilir ve bu Kişisel Veriler kullanılarak İnternet Sitemiz için bir veri tabanı oluşturulması da mümkündür. İnternet Sitemizin kullanımı durumunda, Kullanıcı/Üye bilgilerinin işlenmesine açık rıza gösterdiği kabul edilecektir.
  5.2. Kullanıcı/Üye internet tarayıcısını, çerezleri kabul etmeden önce kendisini uyaracak şekilde veya basitçe tüm çerezleri reddedecek şekilde ayarlayabilir; fakat çerezler kabul edilmediği takdirde İnternet Sitemizin tüm özelliklerine erişmek mümkün olmayabilir. Kullanıcı/Üye, internet tarayıcısının “yardım” düğmesine tıklayarak gerekli değişiklikleri gerçekleştirebilecektir. Kullanıcı/Üye, çerez ayarlarını değiştirmediği sürece, İşbu Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez (Cookie) Kullanım Politikasına uygun şekilde çerez kullanımına açık rıza gösterdiği kabul edilecektir.
 6. TİCARİ İLETİLER      
  6.1. Kullanıcının/Üyenin; kişisel verilerinin kendisine çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kendisine özel tanıtım, promosyon, reklam, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin yapılması ve her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve yukarıda belirtilen üçüncü kişilere yurt içinde ve yurt dışında aktarılmasına izin verdiği kabul edilecektir.
  6.2. Kullanıcı/Üye, Şirket tarafından kendisine herhangi bir şekilde bildiri ve/veya mesaj gönderilmesini istemiyorsa, bu durumda İnternet Sitesi’ne üye olurken bu bildiriler veya hizmetler için bir talep belirtmemelidir. Ancak, Kullanıcı/Üye İnternet Sitesi’ne üye olurken, söz konusu ileti veya bildirilerin tarafına gönderilmesine onay verdiyse ve/veya https://trbagimsizhaber.com e-Bülten’e üye olduysa, bu durumda kendisiyle her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının tarafına gönderilmesine rıza göstermiş sayılacaktır.
 7. https://trbagimsizhaber.com e-Bülten’e üye olan Kullanıcıya/Üyeye gönderilen e-postalarda, gelecekteki bildirileri almama opsiyonu sunulmaktadır. Şayet Kullanıcı/Üye, kendisine bülten gönderilmesi için verdiği onayı kaldırmak isterse, bu durumda kendisine gönderilen e-postada belirtilen talimatları takip ederek bu konudaki tercihlerini değiştirebilecektir. Kullanıcı/Üye ayrıca bu yöndeki taleplerini, bagimsizhbr@gmail.com adresine göndereceği e-posta ile iletebilecektir.
 8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME  
  İşbu Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez (Cookie) Politikası’nın yorumlanmasında ve uygulanmasında ve Kullanıcı/Üye ile Şirket arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, Konya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

AYDINLATMA METNİ:

Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, içerik sağlayıcısı ve veri sorumlusu olduğumuz www.trbagimsizhaber.com sitemizin (bundan sonra İnternet Sitemiz olarak anılacaktır) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya anılan internet sitesinin hizmetlerine üye olan (bundan sonra Üyelerimiz olarak anılacaktır) veya ziyaret eden (bundan sonra Ziyaretçilerimiz olarak anılacaktır) kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 10. maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesidir.

Üyelerimizin/Ziyaretçilerimizin İnternet Sitemizin kullanımı ile ilgili olarak tarafımızca toplanan veya kendilerinin İnternet Sitelerimize girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve hakları konularında bilgi vererek Üyelerimizi/Ziyaretçilerimizi bilgilendirmek/aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

 

1. Veri Sorumlusu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak tarafımızca aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

2. Toplanan Kişisel Veriler

Aşağıda belirtilen yöntemlerle Üyelerimizden/Ziyaretçilerimizden çeşitli veriler toplanmaktadır. Toplanılan veriler, Üyelerimizin/Ziyaretçilerimizin kullanımlarına göre değişkenlik göstermektedir.

İşbu başlık altında, İnternet Sitelerimiz aracılığı ile toplanan, işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır.

a-Üyelerimizin/Ziyaretçilerimizin Paylaştığı Bilgiler: İnternet Sitemizi kullanmak veya çeşitli hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kayıt veya üye olmak için vermiş olduğunuz bilgilerdir. Kayıt Bilgileri; isim, soy isim, elektronik posta adresi, cinsiyet, posta kodu, doğum günü, cep ve ev telefonu numarası, medeni hal, adres, eğitim durumu, meslek v.b. tanımlayıcı bilgileri içerebilir.

b-Mobil uygulamalar aracılığıyla alınan bilgiler: Mobil uygulamalarımızı kullanırken paylaştığınız bilgiler; konum bilgisi, medya dosyaları, profiller, kişiler, depolama, kablosuz ve bluetooth bağlantı detayları gibi çeşitli bilgileri içerir.

c-Anketler aracılığıyla alınan bilgiler: İnternet Sitelerimizde yer alan anketlere verdiğiniz cevaplardır.

d-Kamuya açık bilgi ve gönderiler: Gönderdiğiniz yorum ve içerik ile ad-soyad, kullanıcı adı, yorumlar, beğeniler, profil bilgileri ve fotoğraf da dahil bu gönderi ve içerikle beraber bulunabilecek sizin hakkınızdaki her tür bilgiden oluşabilir. Gönderilen bu bilgilere herkes ulaşabilir ve arama motorlarının arama sonuçlarında görüntülenebilir.

e-Sosyal medyadan alınan bilgiler: Sosyal medya hizmeti aracılığıyla İnternet Sitemize ulaşır veya giriş yaparsanız veya İnternet Sitemizde yer alan bir hizmeti bir sosyal medya hesabına bağlarsanız, bu sosyal medya hizmeti ile bağlantılı olarak kamuya açık hale getirdiğiniz bilgileri, bu tür bilgi ve içerikleri toplama, saklama ve kullanma konusunda tarafımızı yetkilendirmiş olursunuz.

f-Faaliyet bilgileri: İnternet Sitemize eriştiğinizde ve bu hizmetleri kullandığınızda, bu ziyaretleriniz ile ilgili olarak; İnternet Sitelerimize bağlanabilmenizi sağlamak için sunucularınız, IP adresiniz, tarayıcı türünüz ve diğer yazılım veya donanım bilgileriniz de dahil, bilgisayar, cihaz ve tarayıcınız hakkında bilgileri toplayabilir ve kaydedebiliriz.

g-Otomatik olarak toplanan bilgiler: Çerezler ve diğer izleme teknolojileri üzerinden size ait verileri toplayabiliriz. Çerezlere ilişkin daha detaylı bilgi için lütfen GİZLİLİK, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE ÇEREZ (COOKIE) POLİTİKASI’nı inceleyiniz.

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği.

İşbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile düzenlenen ilkeler ve işleme şartları uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar dairesinde işlenecektir:

Faaliyetlerimizin yürütülmesi esnasında, Üyelerimize/Ziyaretçilerimize her türlü desteğin sağlanması, kullanıcı tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilerek verilecek hizmetlerin bu kapsamda geliştirilmesi ve güncellenmesi, şirketimiz tarafından yürütülen faaliyetlerin devam ettirilebilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, internet sitelerimize, mobil uygulamalarımıza ve mobil web sitelerimize iletilen  (e-bülten üyeliği de dahil olmak üzere) üyelik taleplerinin değerlendirilmesi ve üyelik ilişkisinin kurulması, elektronik posta ile bülten gönderilmesi ve bildirim yapılması, pazar araştırmaları ve istatistiki çalışmaların yapılması, etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesi, ziyaretçi memnuniyetinin ölçülmesi, reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, reklam satışlarının gerçekleştirilmesi, risk yönetimi ve kalite geliştirme çalışmalarının planlanması ve yerine getirilmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, optimizasyon, denetim, istatistikî analiz, risk yönetimi, üye doğrulama işlemlerinin yapılması, konuma bağlı veya konumla ilişkili İnternet Sitemize ait fonksiyonların kullandırılması, profilleme, işbirliği yapılan üçüncü gerçek ve tüzel kişiler tarafından Üyelere/Ziyaretçilere tanıtım ve pazarlama yapılması amaçlarıyla ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Üyelerimize/Ziyaretçilerimize ait veriler; iş ortaklığı kapsamında planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimizden temin edilecek hizmetin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerimize, Grup Şirketleri ile mevcut olan ilişkiler kapsamında planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Grup Şirketlerimize ve yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişilerine aktarılabilecektir.

Doğrudan Tarafımıza Vermiş Olduğunuz Veriler: İnternet Sitemizin kullanımı öncesinde veya sırasında, Üyelerimizin/Ziyaretçilerimizin kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder.

İnternet Sitemize üye olurken ve e-bültenlerimize abone olurken paylaştığınız bilgiler, anketlere verdiğiniz yanıtlar, iletişim/şikâyet formları ile yaptığınız başvurular, tarafımıza gönderdiğiniz e-postalar bu kapsamdadır.

Platformumuzu Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: www.trbagimsizhaber.com’un sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla alınan Üyelerimizin/Kullanıcılarımızın kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır.

5.Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki dayanakları: Kişisel verileriniz; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için verilerinizin işlenmesinin zorunlu olduğu, fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızın alınamadığı, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olduğu, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olduğu, kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirildiği, meşru menfaatlerimiz için verilerinizin işlenmesinin zorunlu olduğu ve kanunlarda açıkça öngörülen hallerde ve şayet söz konusu durumlardan biri mevcut değil ise bu durumda açık rızanızı almak koşuluyla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibi olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel Veri Sahibi kişisel verileri üzerinde;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

ğ) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

7. Kişisel verilere ilişkin hakların kullanılması:

Üyelerimiz/Ziyaretçilerimiz, yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini; bu hususta hazırlayacakları dilekçenin ıslak imzalı bir nüshasını iadeli taahhütlü posta aracılığı ile adres bölümümüzde yer alan adrese göndererek veya kimliğini ibraz etmek şartı ile ıslak imzalı dilekçeyi aynı adrese şahsen elden teslim ederek veya imzalı dilekçeyi bagimsizhbr@gmail.com elektronik posta adresini kullanarak iletebilirler. Posta ile yapılan başvurularda, başvuru zarfının üzerine; elektronik posta ile yapılan başvurularda ise iletinin konu kısmına, “Kişisel Verilere İlişkin Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir.

Üyelerimiz/Ziyaretçilerimiz tarafından yukarıda belirtilen hakların kullanımı için yapılacak başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuranın şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvuruya kimliği tevsik edici belgelerin (T.C. Kimlik kartı fotokopisi vb.) eklenmesi gerekmektedir. Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup, yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda ilgili kişinin;

a) Adı, soyadı, imzası,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya yabancı kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

e) Talep konusu,

bilgilerinin belirtilmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Ayrıca, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yukarıda belirtilen şekilde tarafımıza iletilmesi durumunda, bu talebiniz, tebliğ tarihten itibaren en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.